1. Skadesdepositum

Ved boligerne betales skadesdepositum til ejeren ved ankomst og beløbet tilbagebetales ved afrejse hvis ingen skader er sket. Beløbet er individuelt fra bolig til bolig, og er anført under de enkelte boliger.

2. Ekstra udgifter (el, vand mm.)

I de fleste tilfælde er el, vand og gas indeholdt i prisen. Det som ikke er indeholdt, er anført under praktiske oplysninger for hver enkelt bolig på hjemmesiden. Det fremgår også af fakturaen.

3. Ankomst og afrejse

Ankomst er oftest lørdag fra kl. 16. Ved forventet ankomsttidspunkt senere end kl. 16, bedes dette oplyst til os senest 2 dage før ankomst, hvorefter vi giver ejeren besked herom. Ved forsinkelse skal der gives besked direkte til ejer eller kontaktperson. You Go ApS kan ikke drages til ansvar, hvis for sen ankomst til ferieboligen umuliggør adgang til denne på lejeperiodens 1. dag. I forbindelse med reservationen udleverer vi nøjagtig kørselsvejledning samt udleveringssted for nøglen. (Ca. 4 uger før afrejse). Afrejse er oftest lørdag senest kl. 10. Tidspunkt herfor skal aftales direkte med ejer eller kontaktpersonen. Ved afrejse gennemgås boligen sammen med ejer eller kontaktpersonen.

4. You Go ApS´ ansvar

Vi fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og ferieboligens ejer. Formidlingsansvaret er begrænset til ansvar for handlinger fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Alle vore oplysninger er baseret på vor besigtigelse af boligerne og områderne samt oplysninger fra ejere.

Vi bestræber os altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der, inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer, som vi ikke er blevet informeret om, kan vi ikke drages til ansvar for dette.

Vi forbeholder os ret til i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at tilbagebetale det erlagte lejebeløb eller at erstatte en lejet feriebolig med en anden. (Af minimum samme standard og kapacitet mm.)

Vi påtager os intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændring af bademuligheder, butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.)

Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt eventuelle forekomster af insekter og skadedyr. Vi tager forbehold for trykfejl.

5. Bestilling

Bestilling kan ske mundtligt, pr. brev eller via mail til You Go ApS. Bestillingen er bindende.

6. Afbestilling/fortrydelse

Såfremt afbestilling foretages mere end 8 uger før lejemålets begyndelse er det indbetalte aconto beløb tabt. Ved afbestilling/fortrydelse foretaget mindre end 8 uger før lejemålets begyndelse, er lejeren forpligtiget til at betale hele restbeløbet.

7. Priser

De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for You Go ApS, dog med forbehold for eventuelle fejl. Dog kan priserne løbende ændres uden varsel i tilfælde af ændringer i valutakursen. Alle anførte beløb er prisen pr. uge for hele ferieboligen med mindre andet er anført.

8. Betaling

Ved aftalens indgåelse betales 30 % af det samlede lejebeløb. I enkelte tilfælde vil acontobeløbet være 35 – 50% af det samlede lejebeløb. Dette vil fremgå under beskrivelsen af den enkelte bolig. Betaling kan ske ved bankoverførsel (se bankkonto under fanen Kontakt). Restbeløbet skal være You Go ApS i hænde senest 8 uger før lejemålets begyndelse. Det er ligeledes muligt at betale med betalings-og kreditkort. Der accepteres følgende korttyper: Visa, Visa Electron, Master Card og Maestro. Ved kortbetaling hæves beløbet samme dag eller senest to dage efter indbetalingen.

9. Ferieboligens kapacitet

Det under hver bolig anførte antal personer må ikke uden eventuel forudgående aftale med You Go ApS overskrides. Børn i alle aldre tæller med i antal personer. Såfremt det konstateres at det aftalte maks. antal personer overskrides kan ejeren og/eller You Go ApS annullere aftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere. Lejerne vil i disse tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation.

10 . Kæledyr

Ved nogle boliger er det tilladt at medbringe kæledyr. Dette skal specifikt fremgå af fakturaen. Når kæledyr er medbragt, skal boligen efterlades uden spor heraf, også selvom der er betalt for slutrengøring (eks. grundig løbende støvsugning samt støvsugning ved afrejse)

11. Lejers pligter og ansvar

De anførte tidspunkter for nøgleudlevering skal overholdes med mindre andet aftales.

Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade – og fra det sted, hvor skaden er konstateret – at rette henvendelse til ejer og/eller You Go ApS.

Ferieboligen skal efterlades i rengjort stand. Ved mange af vore boliger kan slutrengøring bestilles. Hvis der er betalt for slutrengøring påhviler det lejeren at foretage følgende: oprydning, opvask, tømme affald, løbende rengøring samt efterlade køleskab og ovn rengjort. Ved leje af linned bedes dette efterladt samlet i et rum. Slutrengøring omfatter almindeligvis 2-8 timers rengøring, afhængigt af ferieboligens størrelse. Nødvendig rengøring udover dette vil blive faktureret til kunden.

Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor You Go ApS og ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder ved brugen af eventuel swimmingpool. Vi gør opmærksom på at opsyn ved swimmingpoolen er lejernes ansvar.

Indbetalt depositum tilbagebetales efter lejemålets ophør, såfremt boligen afleveres i behørig og rengjort stand. Lejerens ansvar for skader mm. er bevaret, selvom det måtte overstige beløbet for indbetalt depositum.

Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader på/tab af eget medbragt løsøre og værdigenstande i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, tyveri mm.

12. Reklamationer

Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade eller mangel – og fra det sted, hvor skaden er konstateret – at rette henvendelse til ejer og/eller You Go ApS. Der skal fra lejers side indrømmes en rimelig tidsfrist overfor ejer/You Go til at afhjælpe skaden/manglen.

I tilfælde af tvister vil værneting være Retten i Kolding, Danmark.

13. Generelt

Denne aftale er en sæsonbetinget lejeaftale. Lejer er derfor forpligtiget til at afrejse på det i aftalen anførte tidspunkt. Lejeren kan i ingen tilfælde have lejeboligen som folkeregisteradresse.

14. Force Majeure bestemmelser

Lejer frigøres ikke for betaling af lejebeløbet, såfremt lejer på grund af force majeure (ulykker, strejker, blokade, naturkatastrofer, krig, epidemiske sygdomme mm.) bliver forhindret i at gennemføre lejemålet. Dette gælder også personlige forhold hos lejer. You Go ApS kan ophæve lejeforholdet, såfremt ferieboligen på grund af force majeure ikke bliver stillet til disposition for lejeren.

15. Beskyttelse af personlige oplysninger

You Go forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre informationer om vores kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge eller videregive navn, adresse, e-mail adresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden forudgående tilladelse.

You Go ApS

Indehavere: Sofie & Flemming Andersen

CVR-nr 33247133