1.Skadedepositum
 
Når du ankommer boligen betales depositum til eieren ved ankomst og beløpet tilbakebetales ved avreise dersom ingen skade har skjedd. Beløpet er individuelt fra bolig til bolig, og er anført under hver enkelt bolig.
 
2. Ekstra utgifter ( elektrisitet, vann m.m.)
 I de fleste tilfeller er elektrisitet, vann og gass inkludert i prisen. Det som ikke er inkludert er oppført under praktiske opplysninger for hver enkelt bolig på hjemmesiden. Det vil også fremgå av fakturaen.
 
3. Ankomst og avreise
ankomst lørdag fra klokken 16:00. Ved forventet ankomst  senere enn klokken 16:00 ber vi deg om å opplyse om dette senest to dager før ankomst. Vi informerer  eierne om dette. Ved forsinkelser skal det gis beskjed direkte til eierne eller kontaktperson. You Go ApS  kan ikke holdes ansvarlig hvis for sen ankomst til ferieboligen gjør tilgang til boligen umulig på leieperiodens første dag.  I forbindelse med reservasjonen utleverer vi nøyaktig kjørerveiledning og informasjon om utleveringssted for nøkkelen. (Ca. fire uker før avreise). Avreise lørdag senest 10:00. Tidspunkt for avreise avtales direkte med eier eller kontaktperson. Ved avreise gjennomgås boligen  sammen med eier eller kontaktperson.
 
4. You Go ApS’  ansvar.
Vi fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidlingen av leieavtalen mellom leietager og ferieboligens eier. Formidlingsansvaret er begrenset til ansvar for handlinger utført med forsett eller ved grov uaktsomhet. Alle våre opplysninger er basert på vår befaring av boligene og områdene, samt opplysninger fra eier. Vi  bestreber oss alltid på å gi korrekt og objektiv informasjon, men fordi det før leietidens begynnelse kan skje endringer som vi ikke er informert om, kan vi ikke holdes ansvarlig for dette. I tilfellet kontraktsbrudd fra ferieboligen eier sin side, ekspedisjonsfeil, feilopplysninger eller lignende, forbeholder vi oss retten til å enten tilbakebetale det gjeldende leiebeløp eller å erstatte leieobjektet med en annen, med samme standard, kapasitet osv. Vo påtar oss ikke ansvar for endringer av forhold som ikke vedrører selve ferieboligen (som endringer av bademuligheter, tilgang til butikker, vei- eller byggearbeider, miljøskader el.l.) Vi påtar oss ikke ansvar for svikt eller brudd i boligens installasjoner, tette sluk eller avløp, samt eventuelle forekomster av innsekter eller skadedyr. Vi tar forbehold om trykkfeil i vårt materiell.
 
5. Bestilling
Bestilling kan skje muntlig, per brev eller via mail til  You Go ApS. Bestillingen er bindende.
 
6. Avbestilling/ angrerett
Såfremt avbestilling foretas mer enn 6 uker før leietidens start er det innbetalte a-kontobeløpet tapt. Ved avbestilling/angrerett foretatt mindre enn 6 uker før leietidens begynnelse, er leietager forpliktet til å betale hele restbeløpet.
 
7. Priser
Prisene som er oppført ved bestilling er alltid bindende for You Go ApS, men med forbehold om feil. Prisene kan endres løpende, uten varsel, i tilfellet endring i valutakurser. Alle oppførte beløp er pris pr uke for hele ferieboligen, med mindre annet er opplyst.
 
8. Betaling
Ved inngåelsen av leieavtalen betales det inn 30% av det totale leiebeløp. I enkelte tilfeller vil a kontobeløpet være 35-50% av det totale leiebeløpet. Dette fremgår under beskrivelsen av hver enkelte bolig. Betaling skal skje ved bankoverføring (se kontonummer under ”Kontakt”.) Restbeløpet skal være You Go ApS i hende senest 6 uker før leietidens start. Det er også mulig å betale med betalings- eller kredittkort. Vi aksepterer følgende korttyper: Visa, Visa Electron, Master Vard og Maestro. Ved kortbetaling trekkes beløpet samme dag, eller senest to dager etter innbetaling.
 
9. Ferieboligens kapasitet
Under hvert leieobjekt er det oppført hvor mange personer boligen er dimensjonert for. Antall personer i boligen må ikke overskrides uten forhåndsgodkjennelse av You Go ApS. Barn, uansett alder, teller som én person. I tilfellet overskridelse av det definerte antallet personer boligen har kapasitet til, kan eier og/eller You Go ApS annullere avtalen med øyeblikkelig virkning, og uten varsel bortvise alle leieboere. Leietager vil i slike tilfeller ikke være berettiget til noen form for kompensasjon.
 
10. Husdyr
I noen boliger er det tillatt å medbringe husdyr. Dette skal spesifikt fremgå av fakturaen. Dersom husdyr medbringes, skal boligen forlates uten spor etter dyrene, også dersom det er betalt for sluttrengjøring (f.eks. grundig støvsuging underveis i leieperioden og før avreise.)
 
11. Leietagers plikter og ansvar
Det oppførte tidspunktet for nøkkelutlevering skal overholdes med mindre annet avtales. Leietager har ansvar for straks og senest 48 timer fra leieperiodens start, eller umiddelbart etter at det er konstatert skade, og fra det stedet hvor skaden er konstatert, å rette en henvendelse om skaden til eiere og/eller You Go ApS. Ferieboligen skal forlates i rengjort stand. Ved mange av våre boliger kan sluttrengjøring bestilles. Hvis det er betalt for sluttrengjøring skal leietager sørge for følgende: opprydding, oppvask, tømme avfall, løpende rengjøring, samt å etterlate kjøleskap og ovn rengjort. Ved leie av sengetøy, skal dette etterlates samlet i ett rom. Sluttrengjøring omfatter vanligvis 2-8 timers rengjøring, avhengig av ferieboligens størrelse. Nødvendig rengjøring ut over dette, vil bli fakturert til kunden. Ved inngåelse av leieavtalen erklærer leietager at leietager ikke vil reise krav mot You Go ApS og eier av boligen i tilfellet ulykker på eiendommen, herunder ved bruk av svømmebasseng. Vi gjør oppmerksom på at oppsyn med svømmebasseng er leietagers ansvar. Innbetalt depositum tilbakebetales etter leietidens opphør, såfremt boligen avleveres i behørig og rengjort stand. Leietagers ansvar for skader mv. opprettholdes selv om det overstiger beløpet som er innbetalt som depositum. Leietager er selv ansvarlig for eventuelle skader på, eller tap av eget, medbragt løsøre og verdigjenstander, i tilfellet svikt eller brudd på boligens installasjoner, tyveri el.l.
 
12. Reklamasjon
Det hviler på leietager et ansvar for straks, ved overtagelse av ferieboligen og senest 48 timer fra leieperiodens start, eller umiddelbart etter at det er konstatert skade eller mangler, og fra det sted skaden er konstatert, å rette en henvendelse til eier og/eller You Go ApS. Det skal fra utleiers side gis en rimelig tidsfrist overfor eier/You Go til å utbedre skade/mangler. I tilfellet tvist vil verneting være Retten i Kolding, Danmark.
 
13. Generelt
Denne avtalen er en sesongbetinget leieavtale. Leietager er derfor forpliktet til å overholde avreise på det tidspunkt som er oppgitt for boligen. Leietager kan ikke folkeregistrere boligen som sin adresse.
 
14. Force Majeure
Leietager fristilles ikke fra betaling av leiebeløpet dersom leietager på grunn av force majeure (ulykker, streik, blokade, naturkatastrofer, krig, epidemier m.m.) blir forhindret fra å gjennomføre leieforholdet. Dette gjelder også for personlige forhold hos leietager. You Go ApS kan oppheve leieforholdet, dersom ferieboligen på grunn av force majeure ikke kan stilles til disposisjon for leietager.
 
15. Beskyttelse av personlige opplysninger
You Go forstår og respekterer viktigheten av privatliv på Internett. Vi vil ikke gi informasjon om våre kunder/brukere til tredjepart, med mindre det er nødvendig i forbindelse med transaksjoner. Vi vil ikke selge eller videreformidle navn, adresser, e-mail adresser, kredittkortopplysninger eller personlige data til noen tredjepart, uten på forhånd å ha innhentet samtykke om dette.
 

You Go ApS

Indehavere: Sofie & Flemming Andersen

CVR-nr 33247133